Υπόμνημα στον Υπουργό για το Νέο Οργανισμό

 Κύριε Υπουργέ,

            Θέτουμε υπόψη σας ένα μέρος των προβλημάτων που θα προκύψουν από τυχόν θεσμοθέτηση Ενιαίου Οργανισμού:

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από συστάσεως του Υπουργείου και με ειδικές ρυθμίσεις από τη δεκαετία του 1950 λειτουργούσαν ανέκαθεν ως διακριτές, εκτελεστικές δομές του υπουργείου. Τυχόν τεχνητή βάπτισή τους ως οργανικές μονάδες του υπουργείου θα προκαλέσει πλήθος δυσλειτουργιών. Οι πιο βασικές συνέπειες που θα προκύψουν είναι οι εξής:

  • Ενιαίος Οργανισμός σημαίνει υποχρεωτικά ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο, που θα λειτουργεί κεντρικά για όλη την χώρα, με ταυτόχρονη κατάργηση των 13 περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Τα μέλη του ενός πανελλαδικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι  πλήρους απασχόλησης, θα υπάρξει άσκοπη και πολυδάπανη αλληλογραφία, τα δε πρακτικά θα απαιτούν συνεργείο από γραμματείς λόγω του όγκου εργασίας.
  • Ενιαίος οργανισμός σημαίνει ότι οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η πληρωμή όλων των διοικητικών υπαλλήλων πανελλαδικά θα γίνονται στη ΓΔΟΥ της Γεν. Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ. Ταυτόχρονα με την υποχρεωτική μισθοδοσία των διοικητικών υπαλλήλων όλης της χώρας από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου, θα δημιουργηθεί κενό για τον τρόπο και τη διαδικασία της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που υπάγονται σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης.
  • Αντίστοιχα, οι προμήθειες και οι συμβάσεις για όλες τις Γενικές Γραμματείες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα γίνονται υποχρεωτικά από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου.
  • Ενιαίος Οργανισμός συνεπάγεται την άμεση εκτόξευση του οικονομικού κόστους για το Υπουργείο. Μέχρι σήμερα, τα ενοίκια και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών των διευθύνσεων εκπαίδευσης καλύπτονται στο ακέραιο από τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, δηλαδή τις Περιφέρειες. Ενιαίος Οργανισμός συνεπάγεται ότι από τη μέρα της δημοσίευσής του οι Περιφέρειες παύουν να τις καλύπτουν. Το Υπουργείο θα επιβαρυνθεί από φέτος και για κάθε χρόνο με εκατομμύρια ευρώ για ενοίκια και λειτουργικές δαπάνες των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Τονίζουμε ότι οι δαπάνες αυτές θα είναι εντελώς νέες για τον προϋπολογισμό του υπουργείου και υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο το Σύνταγμα απαγορεύει τη μεταφορά πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Υπουργεία.
  • Ενιαίος οργανισμός συνεπάγεται την άμεση κατάργηση των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Θα πρόκειται πλέον για μια δομή άνευ αντικειμένου, αφού οι διευθύνσεις εκπαίδευσης θα ανήκουν απευθείας στο υπουργείο.
  • Ενιαίος Οργανισμός σημαίνει τη δημιουργία μίας ενιαίας, γιγαντιαίας δομής που θα χαρακτηρίζεται από υδροκεφαλισμό και συγκεντρωτισμό. Εδώ και χρόνια οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες αναγνωρίζουν την ανάγκη για αυτενέργεια και πρωτοβουλίες που πρέπει να λαμβάνουν τα σχολεία, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Ελληνικές και διεθνείς μελέτες, τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για την εκπαίδευση, προκρίνουν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Τυχόν ενιαίος οργανισμός σημαίνει μεγάλη οπισθοδρόμηση από αυτές τις αρχές και θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε παράλυση της διοικητικής λειτουργίας του υπουργείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Ενιαίος οργανισμός σημαίνει ότι παρά τις όποιες υποσχέσεις, προφορικές ή και γραπτές, αυτές δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στην εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων. Οι υπάλληλοι των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου με το νομοθετικό καθεστώς που ήδη ισχύει από τον Υπαλληλικό Κώδικα και τις διατάξεις του Ν. 4440/16 περί ενδοϋπουργικής κινητικότητας, με ενιαίο οργανισμό θα μπορούν να μετακινούνται με απλή εντολή της ηγεσίας εντός της Αττικής και δίχως περιθώριο αντίδρασης όχι μόνο σε διεύθυνση εκπαίδευσης αλλά ακόμα και σε σχολείο της Αττικής ως γραμματέας. Η καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας, ακόμη και αν δεν είναι στις αρχικές προθέσεις, δεν διανοούμαστε ότι μπορεί να αποτελεί επιλογή μίας κυβέρνησης με αριστερό πρόσημο.
  • Υπενθυμίζεται ότι στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ οι οργανικές θέσεις είναι αναλυτικά προσδιορισμένες τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά (κατηγορίες, κλάδοι, καθήκοντα, αρμοδιότητες κτλ.). Αντίθετα, ο παρωχημένος και με άπειρες τροποποιήσεις Ν. 1566/85 απαιτεί την εξαρχής αποτύπωση των οργανικών θέσεων σε όλες τους τις πτυχές. Τυχόν μεσοβέζικη αναβολή του θέματος και παραπομπή του στις ελληνικές καλένδες συνεπάγεται ότι οι υπάλληλοι στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου αποκλείονται αυτόματα από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ελληνικού Δημόσιου, στερούμενοι βασικά υπαλληλικά τους δικαιώματα δίχως δική τους υπαιτιότητα, αλλά με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Κύριε Υπουργέ, οι ενστάσεις και οι φόβοι μας για το ενδεχόμενο ενιαίου οργανισμού με τις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου δεν πηγάζουν από συντεχνιακά μικροσυμφέροντα. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε το Κράτος και να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον.

Ζητάμε δύο ξεχωριστούς, σύγχρονους, διοικητικοκεντρικούς διακριτούς οργανισμούς για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και τις περιφερειακές του υπηρεσίες. Δύο οργανισμοί που θα κατοχυρώνουν την εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων και κυρίως θα επιτρέπουν την αποτελεσματική, αποδοτική και παραγωγική λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών μέσα από τους διακριτούς ρόλους (στρατηγικός – επιτελικός - εκτελεστικός)  που εκ της φύσης τους έχουν. Τονίζουμε δε την αναγκαιότητα αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και καθηκόντων από την Κ.Υ. προς τις περιφερειακές υπηρεσίες με επανασχεδιασμό και απλούστευση των διαδικασιών, προς όφελος του τελικού αποδέκτη, της ελληνικής κοινωνίας.

Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κατανοείτε το βάσιμο των αντιρρήσεών μας γύρω από το σχεδιασμό ενός ενιαίου οργανισμού που με εμμονή προωθεί ο κύριος Παντής και ελπίζουμε  θα λάβετε έμπρακτα υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κώστας Κοτζαμπασάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τόνια Μητσοτάκη

 

Για το Υπόμνημα Πατήστε ΕΔΩ.