ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Κ.Υ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1345
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ
1 Υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στη Κ.Υ. κατηγορία ΠΕ ΠΕ 394
2 Υπηρετούντες υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. στη κατηγορία ΠΕ ΠΕ 35
3 Υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στη Κ.Υ. στην κατηγορία ΤΕ ΤΕ 59
4 Υπηρετούντες υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. στη κατηγορία ΤΕ ΤΕ 10
5 Υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στη Κ.Υ. στην κατηγορία Δ.Ε ΔΕ 90
6 Υπηρετούντες υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. στηκατηγορία ΔΕ ΔΕ 5
7 Υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι στη Κ.Υ. στην κατηγορία ΥΕ ΥΕ 13
8 Υπηρετούντες υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ στη κατηγορία ΥΕ ΥΕ 2
9 Υπηρετούντες υπάλληλοι σε Προσωποπαγείς θέσεις 
Δημοσίου δικαίου Συμβούλων Α΄ και Β’
  16
Σύνολο διοικητικών υπαλλήλων Κ.Υ. 624
10 Υπηρετούντες αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί   376
11 Υπηρετούντες αποσπασμένοι/διατιθέμενοι διοικητικοί υπάλληλοι   52
Σύνολο υπαλλήλων  Κ.Υ. Υπ.Π.Ε.Θ. 1052
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Υ.ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 94
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 14
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 23
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΓ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ  Κ.Υ. ΣΤΙΣ 3/11/2015 921