Καταστατικό

Για να κατεβάσετε το καταστατικό σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Αθήνα 2 -3 -90

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2

Σκοποί του σωματείου είναι:

 • Η προστασία και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους και η καλλιέργεια μεταξύ τους πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης.
 • Η εξασφάλιση καλλίτερων όρων και συνθηκών εργασίας με τη βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας, με την ανάπτυξη των αρχών του μαχόμενου συνδικαλισμού.
 • Η συνεχής πάλη για την αναβάθμιση της Παιδείας προς όφελος του λαού.
 • Ο εκδημοκρατισμός της Δημόσιας Διοίκησης και η συμβολή στην πάλη για την Ειρήνη και την Εθνική Ανεξαρτησία.

Άρθρο 3

Ο σύλλογος οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργαζομένων του χώρου και συνεργάζεται με τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επίτευξη των σκοπών του.

 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εργασιακά θέματα.
 • Συμμετέχει στο δευτεροβάθμιο όργανο του χώρου  και εκπροσωπείται από αυτό.
 • Ενημερώνει τα μέλη του με έντυπα.
 • Διοργανώνει μορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στα μέλη του σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης, με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας των μελών του.
 • Έσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι ειδικές εισφορές των μελών του σωματείου. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξής τους καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Μέλη του σωματείου, εγγράφονται οι μόνιμοι και οι επί συμβάσει με οργανική θέση, υπάλληλοι της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και οι εργαζόμενοι στις αυτοτελείς αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άρθρο 5

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος στο σωματείο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του εις το μητρώο μελών και να δηλώνει ότι:

α) Πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, του παρόντος καταστατικού.

β) Αποδέχεται τους όρους του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

γ) Να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του.

δ) Να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και δύο μηνών μηνιαίες εισφορές.

Άρθρο 6

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν στο ταμείο:

α) Δικαίωμα εγγραφής διακόσιες (200) δρχ. εφάπαξ

β) Μηνιαία εισφορά εκατό (100) δραχμές

γ) Τις από τις Γενικές Συνελεύσεις, οριζόμενες κάθε φορά υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, για την επιτυχία των σκοπών του συλλόγου. Τούτο επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και απαιτείται γι’ αυτό πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Η εφάπαξ και η μηνιαία εισφορά, μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7

Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από αυτό, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά έχει την υποχρέωση να καταβάλει τις τυχόν καθυστερημένες μηνιαίες εισφορές του, μέχρι την ημερομηνία της διαγραφής του.

Κάθε μέλος που διαγράφεται από το σωματείο, δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου.

Άρθρο 8

Κάθε μέλος που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες  εκλογές για τη διοίκηση μπορεί να διαγραφεί.

Επίσης μπορεί να διαγραφεί μέλος το οποίο αδικαιολόγητα καθυστερεί τις συνδρομές ενός (1) έτους και δεν συμμορφώνεται εντός μηνός στις υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. διαγράφεται επίσης κάθε μέλος το οποίο σκόπιμα και συστηματικά δεν συμμορφώνεται με όρους του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόταση του Δ.Σ. περί διαγραφής κοινοποιείται εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο. Αυτός έχει τα δικαιώματα του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα και του Ν. 1264/82.

Πριν από κάθε απόφαση για διαγραφή κάθε μέλους, τούτο πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. σε σχετική συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνεται σε εύλογη προθεσμία, όχι μικρότερη των επτά (7) ημερών.

Άρθρο 9

Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις  του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν στη διάρκειά τους τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή εκπρόσωποι στο δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που μπαίνει για ψήφιση και αφορά τους σκοπούς του σωματείου, δικαιούται δε να απολαμβάνουν  κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται νόμιμα από το σύλλογο.

Άρθρο 10

Το σωματείο διοικείται από 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το Δ.Σ. που εκλέγεται, συνέρχεται εντός 15 ημερών μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του συλλόγου.

Η θητεία του είναι διετής.

Αν δεν εκλεγεί προεδρείο στην πρώτη συνεδρίαση, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να προκύψει αποτέλεσμα. Μέχρι τότε το Δ.Σ. λειτουργεί συλλογικά σαν προεδρείο.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση στην οποία θα γράφονται και τα υπό συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις φορές κατά σειρά συνεδριάσεων, αντικαθίσταται.

Άρθρο 11

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων εν γένει των κρατικών αρχών σε όλες τους τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Εκτελεί τις αποφάσεις  του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα.

Όταν απουσιάζει, ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, ένας από τα παρόντα μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει το γραφείο, φυλάττει τα αρχεία και την σφραγίδα του σωματείου, τηρεί το μητρώο των μελών, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του σωματείου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως, την οποία κοινοποιεί στα μέλη του Δ.Σ.

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας από τους συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντας τις μηνιαίες εισφορές των μελών και όλα τα έσοδα του σωματείου.

Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων, καταθέτει σε Τράπεζα της Αθήνας τις εισπράξεις του συλλόγου, δικαιούται να κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι 20.000 δραχμές για τις επείγουσες δαπάνες του σωματείου.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερες φακέλους τα δικαιολογητικά πληρωμής.

Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου δίμηνου, στο τέλος δε του χρόνου τον απολογισμό της διαχειρίσεως και της περιουσίας του συλλόγου.

Άρθρο 14

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

Άρθρο 15

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου, είναι τακτικές και έκτακτες.

Τακτικές γίνονται μία φορά το χρόνο, έκτακτες όσες φορές το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ., ή όποτε το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη – αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα εγγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ., σ’ αυτή την περίπτωση, οφείλει να καλέσει συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων παίρνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Για να παρθεί όμως απόφαση περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως του σωματείου, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως και πλέον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 16

Τα μέλη του συλλόγου συνέρχονται σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας δέκα πέντε (15) μέρες πριν.

Η πρόσκληση αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου.

Άρθρο 17

Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Δ.Σ. δια του προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, όπως και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μετά από τα οποία η συνεδρίαση αποφαίνεται για έγκριση ή μη της διαχείρισης.

Κατά τη Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους, που υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Κάθε δεύτερο έτος, διεξάγονται αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και Εξελεγκτική Επιτροπή της οποίας η θητεία είναι ίδια με το Δ.Σ.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 19

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Διεξάγονται δε ως εξής:

Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία  των εκλογών, η οποία δεν μπορεί  να είναι περισσότερο από 15 ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Έχει την ευθύνη για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την έκδοση του έντυπου υλικού που απαιτείται για τις εκλογές.

Προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της, σφραγίζει την κάλπη, διανέμει το έντυπο υλικό και προσκαλεί τους εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Κάθε εκλογεύς επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθενείας, μέχρι την έκδοση του εκλογικού βιβλιαρίου και ρίπτει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

Μετά το τέλος των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Άρθρο 20

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή από τα μέλη του σωματείου Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται όπως παραπάνω. Αυτή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαιούται να εξετάζει και να ελέγχει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ζητά την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

Συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Πόροι του σωματείου είναι:

Το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες εισφορές των μελών.

Τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλει η Γενική Συνέλευση.

Οι τόκοι των κεφαλαίων.

Δωρεές, κληροδοτήματα, κληροδοσίες.

Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 22

Το σωματείο δεν διαλύεται, παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από την κείμενη νομοθεσία και τον Αστικό κώδικα νόμοι. Εν πάση περιπτώσει για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση  του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αν το σωματείο διαλυθεί, ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. μετά δε από το τέλος της εκκαθάρισης, η περιουσία που τυχόν απομένει  σε χρήματα, χρεώγραφα, κινητά και ακίνητα, περιέρχονται στο νέο σύλλογο που τυχόν θα προκύψει ή στην Ομοσπονδία.

Άρθρο 23

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει κυκλικά την επωνυμία του συλλόγου στο μέσο δε την ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου.

Άρθρο 24

Για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται, έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                           ΚΩΝ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ