Είσοδος στο Πρατήριο του ΕΚΕΜΣ (Διευκρίνιση)

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του από 9-4-2020 (12:29πμ) μηνύματός μας, σας γνωρίζουμε ότι ως υπηρεσιακή κάρτα νοείται η κάρτα σήμανσης της παρουσίας μας. Σε περιπτώσεις που δεν είναι ευκρινή τα στοιχεία του υπαλλήλου-μέλους μας, η ταυτοποίηση θα γίνεται βάσει του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ). Επίσης, η είσοδος θα επιτρέπεται με τη φυσική παρουσία του δικαιούχου (υπαλλήλου-μέλους μας), ο οποίος δύναται να συνοδεύεται από συγγενικά πρόσωπα α' βαθμού.